Кандидатстудентска кампания за спец. “Моден дизайн” и “Моден стайлинг” във ВСУ – Варна

Кандидатстудентска кампания за спец. “Моден дизайн” и “Моден стайлинг” във ВСУ – Варна

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На  25 юли и 22 август 2017 г. ще се проведат изпит – събеседване във Варненски свободен университет  за учебната 2017-2018 година.

Условия за кандидатстване:

Прием – бакалавърска програма:

Кандидат-студентите полагат конкурсен изпит (събеседване):

  1. Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.

Балообразуване:

Балът за класиране се формира от удвоената оценка от събеседването.

Допълнителни условия:

За кандидатстудентски изпит се зачита оценката от положен държавен зрелостен изпит по една от следните дисциплини: Български език и литература; История и цивилизация; Философия; География и икономика; Чужд език; Математика; Изобразително изкуство и др. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалности от направления: “Изобразителнo изкуство”, “Архитектура”, “Администрация и управление”, “Икономика”.

Бонификации:

Завършилите художествени гимназии и професионални гимназии по текстил и моден дизайн получават 1 единица бонификация.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ „Черноризец Храбър”: Магистърска програма “Моден стайлинг” и всички останали магистърски програми, обявени във ВСУ.

Кандидатстудентски прием за учебната 2017-2018 г.

Дати за явяване на събеседване за прием в специалност
“Моден дизайн”:

  • 25 Юли 2017 г.
  • 22 Август 2017 г.

Прием – магистърска програма:

Прием – магистърски програми

Конкурсни изпити:

  1. Кандидатите представят портфолио (свободни авторски работи) и се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.

Изисквания:

Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от  ”добър”.

Балообразуване:

Балът за класиране се образува от сбора на оценката от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Подаване на документи за бакалавърска и магистърска програма:

  1. Документи се подават във Варненски свободен университет, гр. Варна 9007, к.к. Чайка, тел. 052 355 106.
  2. Непрекъснат прием – по интернет – на е-мейл: priem.vfu.bg.
  3. Или във всеки един от Регионалните центрове за кандидатстване и прием на документи във ВСУ “Черноризец Храбър”.