Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе стартира нова професия „Модист”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е авторитетно държавно училище – със 121-годишна история, с утвърдена визия на модерна образователна институция с традиции в професионалното образование. Приоритет е интегрирането на иновации, чрез които се стимулира качествено образование.

          Екипът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе заявява своята готовност и ресурсна обезпеченост да откликне на необходимостта от професионално обучението на кадри по Професионално направление, 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”, специалност 5420412 „Бутикови облекла”, професия  542041 „Модист” – нова за училището, по учебен план, който предстои да бъде изучаван за първи път през учебната 2018/2019 година. Предложената специалност е от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”, с придобиване на трета степен на професионална квалификация. Професията не се изучава в друго училище в Община Русе.

  1. Мотиви на ръководството на училището за разкриване на обучение по нова за училището професия/специалност:

Съвременните изисквания на глобалната икономика налагат нуждата от обучени специалисти в области, които да са конкурентноспособни на пазара на труда. Бъдещето е в сферата на технологиите,  услугите за личността, модата  и  рекламата,  но и в запазването и възобновяването на старите занаяти и традиции. През последните години придобиваните в професионалните училища знания и умения все повече се обвързват с понятията „качество“, „качество на труда“, „подобряване на заетостта и увеличаване на икономическия растеж“.

Шивашкият бизнес е сред най-разпространените производства в Русе и региона от десетилетия и в него днес са над 300 фирми – едни от най-добрите в страната. Една пета от тях осигуряват продукция за пазарите на Европейския съюз и Средния изток. Това са успешни предприятия, които шият за световни брандове от най-висок клас. Не случайно 70-80% от чужденците идват в Русенския регион, за да търсят бизнес партньори или да изградят свои фабрики. Сектор “Текстил и облекло” заема второ място по брой на заетите в града и осигурява работа на близо 10 000 души. Браншът е на трето място по значимост за региона след “тежките” металургия, машиностроене, металообработване и химическа индустрия. Това отчита специално разработена Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за 2014 – 2020 г.

      Професия „Модист” е актуална, съвременна и търсена на пазара на труда в Русе и региона. На проведена работна среща с представители на фирми от конфекционния бранш, съвместно с Регионалното управление на образованието – Русе, Областната администрация Русе и Община Русе, както и в многократни делови разговори с представители на бизнеса, беше обсъдена идеята за разкриването на нова паралелка с професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“, както и разширеното изучаване на чужд език /френски/ по време на обучението. Шивашките фирми приветстват въвеждането на новата специалност като се ангажират да подпомагат младежите с различни социални стимули, които биха направили обучението още по-привлекателно.

      Специалността „Бутикови облекла“ за разлика от традиционните специалности на професионалната гимназия е всеобхватна – включва целия процес от дизайна на облеклото, конструирането, моделирането, до технологичните операции, свързани с изработването на дрехата. Специалността е изключително креативна, с потенциал да стимулира учениците в творчество и новаторство.

В изучаването на професии като „Модист“ ученикът до известна степен ще бъде психологът, който, познавайки добре хората, може да откликне на индивидуалните интереси и изисквания за изработване на облекло. Не случайно обаче този специалист е и дизайнер, т.е. той има отношение и към теми като цветове, визия, форма и т.н. В бъдеще работата на тези специалисти ще бъде предизвикателна и значима, защото модата е важна част от живота ни. Полезността от наученото в професията би произтекла от удовлетвореността и лоялността на клиента.

      Професията „Модист“ ще предостави възможност учениците да придобият знания за създаването, организацията и функционирането на ателие по поръчка. Те ще развият умения и компетенции за изработването на различни по вид обекла – мъжко, дамско и детско, съобразно индивидуалните изисквания на клиента, включително и нестандартни поръчки. Бутиковите дрехи са предпочитани от конфекция.

      Завършилите специалността имат възможност и за стартиране на собствен бизнес. Не случайно МОН предвижда обучение по Предприемачество още в начален етап на образование. С реализирането на обучение по професията „Модист“ ще бъде запълнена ниша в сферата на шевната индустрия – да се задоволят нуждите на пазара на труда от кадри на изпълнителски позиции, а не само от мениджърски персонал.

      Новаторство, свързано със специалността ще бъде въвеждането за първи път на предмета „Електронна търговия”, който в условията на развиващите се съвременни технологии, намира все по-голямо приложение във всяка професионална област.

Завършилите специалност „Бутикови облекла“ имат възможност да се реализарат професионално в сферата на модната индустрия като модисти /модни дизайнери, консултанти и стилисти, моделиер-конструктори, проектанти, мениджъри, организатори на модни ревюта, модни фотографи и др./

  1. Осигуряване с учебна документация:

      Специалността „Бутикови облекла“, професия „Модист“ е нова и в Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Учебната документация /учебни планове и учебни програми/ за първата и втората учебна година, свързана със специалните предмети е разработена от работни групи на МОН с активното участие на учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе. За останалите нови предмети в момента се обучават педагогически специалисти като същите вземат и участие в разработването учебните им програми, които ще бъдат необходими в последните две години от процеса на обучение. 

  1. Наличие на подходяща материално-техническа база:

      Провеждане на различни, интересни, интерактивни учебни часове, включително по нова специалност, е обезпечено със  съвременно техническо оборудване – компютри (стационарни и преносими), мултимедии, интерактивни дъски, таблети, облачен софтуер. През учебната 2016/2017 г. на педагогическите специалисти в гимназията бяха предоставени за служебно ползване таблети и карти за мобилен интернет към тях по Проект „Интерактивна класна стая” от М-тел България.

  1. Осигурени учителски кадри в съответствие с Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

В съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, са осигурени учителски кадри за осъществяване на качествена професионална подготовка съгласно ДОС по специалност „Бутикови облекла”, професия „Модист” през учебната 2018/2019 г. Налице са педагогически специалисти с необходимата квалификация за провеждане на теоретичните часове и учебната практика. От ръководството на училището е проучена и възможността за назначаване на учител по френски език.

В годините водеща роля за постиженията на учениците в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе имат учителите – високо квалифицирани и мотивирани за работа специалисти. С личния си пример да работят всеотдайно и с ентусиазъм, да провеждат иновативно обучение, да инициират и реализират различни проекти и извънкласни събития, учителите в гимназията повишават мотивацията на учениците да творят и осъществяват част от мечтите си в именно в училище. В тази връзка новата специалност ще стимулира учениците в креативност, усет към красивото и модерното. Не случайно мотото на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе е прочутата фраза на Ивон Делендр: „Ние обличаме духа, а не само тялото си!”.

Предизвикателство пред екипа на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ще бъде разкриването на нова професионална паралелка за града, която освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, предоставя възможност за реализация по професия, свързана с творчески изяви и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата, включване в творчески проекти на фирми – производители на облекло.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е бутиково, индивидуално училище, в което благодарение на добрата подготовка от висококвалифицирани педагози възпитаниците имат шанса да разкрият творческия си потенциал и с отговорно отношение към работата и иновативни идеи, да направят категоричната си заявка за успешна професионална реализация.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

  

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

Директор на Професионална гимназия по облекло

„Недка Иван Лазарова” – Русе