Национално състезание “Млади таланти в модата”

Организатор на състезанието е Министерство на образованието и науката и партньор Национална асоциация на училищата по мода – НАУМ.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В състезанието могат да участват само ученици от професионалните гимназии и средните училища в Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло.

Целта на състезанието е:

1. Да се предостави възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии;
2. Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда;
3. Да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, прилагане на творчество и решаване на практически задания в конкретна ситуация;
4. Да се стимулира реализирането на контакти и партньорство между ученици и учители от професионални гимназии от съответното професионално направление в различни региони от страната за популяризиране и утвърждаване на положителни практики в осъществяването на професионалното образование и обучение;
5. Да се приобщават социалните партньори към проблемите на професионалното образование и обучение за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците за реализация в конкретни предприятия, отпускане на стипендии на обучаващите и сключване на договори със завършващите;
6. Да се мотивира участието на учениците в осъществяване на междуучилищно сътрудничество, съревнование и изява на професионално-личностни качества: комуникативност, трудова дисциплина, работа в екип, професионална етика;

Изискванията за участие в състезанието може да прочетете на страницата на МОН.