135-години на ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В Сливен има едно място, където Балканът леко полага могъщите си плещи, сякаш за да даде възможност на хората да открият в лоното му силата на духовното извисяване.

На това място среща си дават Възраждане, хрониките на не една барутна епоха, съвременният път на индустриална България. Една тънка нишка обединява тази необикновена палитра – историята на първото професионално училище на Балканския полуостров. В контекста на историческите факти стои фигурата на Добри Желязков – Фабрикаджията – патронът на училището. Идеята да създаде промишлено производство (основаната от него текстилна фабрика през 1834 год.), разчупва тесните рамки на занаятчийството. Българското възраждане прави първите си стъпки в извоюването на националната си идентичност, а Фабрикаджията дръзва да покаже на поробените, че свободата може да има различни измерения.

Показателен е фактът, че училището е създадено само пет години след Освобождението (1878) – 1883. В основата на това родолюбиво начинание е тогавашният сливенски префект Димитър Хаджииванов. Оттогава – вече 135 години – до днес училището доказва, че е истинска ковачница на кадри. В рамките на този период са подготвени над 14 000 специалисти за текстилната промишленост. Най-силният аргумент в това отношение са не цифрите и фактите, а дълголетието. Към традиционните специалности, с които училището се утвърждава като водещ фактор в професионалното образование: предачество, тъкачество, апретура и багрене, плетачество съвсем естествено се добавят и съвременните „Моден дизайн“, „Компютърно проектиране и десениране на тъкани и плетени площни изделия“.

Днес Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен разполага с три компютърни кабинета. Прилагат се специализирани софтуери за професиите – „Десенатор на текстил“ и „Дизайнер“. Активно функционира мултимедийна зала. Гимназията е един от пионерите в областта по прилагане на дуалното обучение. В основата на този начин на професионална подготовка са утвърдените връзки с водещи фирми от текстилната промишленост в региона като „Е. Миролио“ ЕАД, „Роже Ван ден Берхе“ ЕАД, „Роси Ник“, „Колхида“ АД и др. Съвместните дейности и партньорство с тези най-големи работодатели в региона са гаранция за успешната професионална реализация на завършващите училището.

В гимназията функционират на много добро ниво европейски проекти и национални програми. От 2013 година проектът „Ученически практики“ доказва своята рационална същност именно чрез добре изградената връзка: работодател – училище. Съществен е приносът за повишаване на качеството в професионалната и общообразователната подготовка на проекта „Твоят час“.

Доказателство за високия професионализъм, с който се работи в училището е плакетът „Св. Св. Кирил и Методий“, връчен от Президента на РБългария на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“.

135-годишният юбилей на ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен е знак за достойно изминатия път в сложната материя на професионалното образование. Трудностите са истинската проверка на възможностите и умението да се съхрани и продължи традицията, да се надгради така, че идващите поколения достойно да посрещнат следващите юбилеи.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии