Национално състезание „Млади таланти в модата“

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  1. Да се предостави възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии;
  2. Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда;
  3. Да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, прилагане на творчество и решаване на практически задания в конкретна ситуация;
  4. Да се стимулира реализирането на контакти и партньорство между ученици и учители от професионални гимназии от съответното професионално направление в различни региони от страната за популяризиране и утвърждаване на положителни практики в осъществяването на професионалното образование и обучение;
  5. Да се приобщават социалните партньори към проблемите на професионалното образование и обучение за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците за реализация в конкретни предприятия, отпускане на стипендии на обучаващите и сключване на договори със завършващите;
  6. Да се мотивира участието на учениците в осъществяване на междуучилищно сътрудничество, съревнование и изява на професионално-личностни качества: комуникативност, трудова дисциплина, работа в екип, професионална етика.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от средните училища в Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло.

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  1. Първи кръг – училищен. Срок на провеждане – до 08.02.2019 година
  2. Втори кръг – национален. Срок на провеждане – м. 04.2019 година. Място на провеждане – гр. Хасково

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  1. Училищен кръг – Състезанието се състои в представяне на идеен проект за изработване на модел с оригинална интерпретация на тема „Геометрия“.
  1. Национален кръг – Състезанието се състои в представяне на модел с оригинална интерпретация на тема „Геометрия“ по изработен идеен проект от отбора.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Представяне на модел с оригинална интерпретация на тема „Геометрия“, пречупена през погледа на младите хора в градска среда. Динамиката в геометрията и в градския пейзаж е вдъхновение за експеримент в модата, излизащ извън шаблоните на масовото производство и залагащ на трансформация, гъвкавост, адаптивност и промяна.

Няма ограничение в използваните материали и аксесоари.

Високо се оценяват проекти с тематична визия на целия отбор.

Организатор: Министерството на образованието и науката

Партньори: НАУМ – Национална асоциация на училищата по мода; БАТОК – Българска асоциация за текстил, облекло и кожи ; Варненски свободен университет