Покана за шестото издание на “Конкурса за Иновации”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Стартира шестото издание на  “Конкурса за Иновации”, който се организира  съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.
Конкурсът ще се определя в  две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“.
Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както те го сториха и преди оценяването на проектите, подадени за 2017 г. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото Общо събрание, проведено на 10.05.2017 г. Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9 на 15 май 2019 г. от 11.30 ч.
Критериите за оценка на Вашите предложения следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт:
Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.
Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.
Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 22 април 2019 г., понеделник, на вниманието на технически секретар на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата на е-mail: innovationbcci@gmail.com

Срокът за представяне на заявките се удължава с близо един месец в сравнение с предходните години по желание на редица бъдещи участници в двата конкурса, които са уведомили писмено ръководството на Съвета по иновации при БТПП.

За повече информация: www.bcci.bg