Защо да избера специалността “Моден дизайн” на Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти, които могат да се реализират като дизайнери – проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, експерти в областта на модата.

Дисциплините от учебния план допринасят за развиване и изграждане на умения и знания по:

–       проектиране на оригинални дизайнерски авторски колекции;

–       анализ на модните за сезона тенденции;

–       изграждане на моден стайлинг;

–       създаване и разчитане на кройки;

–       технологично  изработване на облекла;

–       организиране на ревюта;

–       анализиране на съвременни процеси в дизайна;

–       управление на процесите в модния бранш.

Акценти в обучението:

Обучението предвижда широк обхват на теоретически, творчески и практически дисциплини, съобразени със съвременните изисквания за европейски стандарти, които са систематизирани, както следва: през първите две учебни години се преподават базисни дисциплини: Рисуване; Живопис; Информатика (Corel Draw, Photoshop); История на изкуството и облеклото; Проектиране и конструиране на облекло; Компютърен дизайн и чужд език.

След втори курс избираеми и факултативни учебни дисциплини от учебния план способстват за развиване и изграждане на умения и знания  в три посоки: моден стайлинг, мениджмънт в модата и моделиране и технологии в модата.

Извънаудиторна заетост:

Извънаудиторната заетост по дисциплините от учебния план е приоритет в професионалното направление. Насочена е към научноизследователски и творчески задачи с акцент върху реализирането на проекти, изискващи задълбочени проучвания, анализ и експерименти. Студентите работят върху печатни и мултимедийни проекти, които се представят публично в ревюта и изложби. Те имат възможност да участват в специализирани уъркшопове, вътрешни и международни конкурси и семинари.

Практики и стажове:

Провеждат се стажове във фирми и институции, свързани с модата.

Студентите участват в публични защити, ревюта и други форми на презентация на практическите им умения, придобити по време на обучението. Разработват проекти по заявка от публични институции и се включват в екипи за подготовка на различни художествени и бизнес проекти.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии