Fashion DIET

Sustainable Fashion Curriculum at Textile Universities in Europe – Development, Implementation, and Evaluation of a Teaching Module for Educators

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Тракийски университет – Стара Загора чрез Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е партньор по проект Fashion DIET „Програма по устойчива мода в университетите с обучение по текстил в Европа – разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за преподаватели“.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+, КД203 „Стратегически партньорства във висшето образование“ под № 2020-1-DE01-KA203-005657 с период на изпълнение:  01.09.2020-31.08.2023.

Университети-партньори по проекта:

  • Педагогически университет – Фрайбург, Германия – координатор
  • Университет на Ройтлинген, Германия
  • Технически университет „Георге Асаки“ – Яш, Румъния
  • Тракийски университет – Стара Загора

Модата е глобален бизнес с глобални вериги за доставки, а модната индустрия е изключително енергоемка, разточителна и замърсяваща околната среда. Бързата мода ускори традиционния бизнес модел в модната индустрия, насърчавайки хората да купуват повече дрехи, като предлага ниски цени и увеличава броя на новите сезони годишно. Същността на модата от изразител на личностния усет за красота и естетика се измести към количествения изразител на потребителските възможности. С растежа на потреблението идва и растежа на екологичното и социалното въздействие по време на цялата текстилна верига.

Глобализацията оказва силен конкурентен натиск и върху европейската текстилна и модна индустрия. По отношение на искането за намаляване на въздействието върху околната среда, европейската стратегия за текстилния и моден сектор набляга на устойчивия текстил и модата с повишена полза от иновациите и екологичния дизайн. Тази мултидисциплинарна област изисква обширни нови знания, като се има предвид също така, че модата и текстилът са един от най-динамичните пазари на потребителите по отношение на конкурентното развитие.

Силното търсене на устойчивост в текстилната и модната индустрия и нейния глобален пазар налага непрекъснато прилагане на водещия принцип на образование за устойчиво развитие (ОУР). Проектът Fashion DIET предвижда разработването на нови инструменти за подобряване на ключовите компетенции на преподаватели, обучители, учители, студенти и на специалистите в областта на текстила и модата със следните три интелектуални продукти:

  1. Модул за допълнително образование;
  2. Портал за информация и електронно обучение;
  3. Учебни материали.

Целите са чрез трансфера на ОУР да се получат знания за устойчив моден дизайн; кроене с нулев или минимален отпадък; използване на рециклирани материали; екологично производство и потребление: намаляване на вредното въздействие върху околната среда по цялата производствена, търговска и потребителска верига; социално ориентирано производство: производствени условия съвместими със здравните и екологични норми в страните от ЕС, справедливо заплащане и социални придобивки по цялата производствена и търговска верига и други.

Дидактическото съдържание и методология ще бъдат разработени от четирите университети партньори от три държави: Педагогически университет – Фрайбург, Германия; Университет на Ройтлинген, Германия; Тракийски университет – Стара Загора, България; и Технически университет „Георги Асаки“ – Яш, Румъния. Университетските партньори ще разработят, тестват и оценяват учебни материали, базирани на най-съвременните научни познания в областта на текстила, модата и устойчивостта и дългогодишната традиция и опит в текстилното образование.

 

Повече за проекта: https://sites.google.com/trakia-uni.bg/fashion-diet/