новини

Аз избрах своята специалност в ХТМУ София

Защо да избера специалност от катедра „Текстил и кожи“ в Химикотехнологичен и металургичен университет София, България?

Предизвикателства и перспективи в обучението:

  • едни от най-старите технологии, създадени от човека; 

  • съвременните иновации намират своята най-широка потребителска изява чрез текстилната, кожарска и обувно-галантерийна индустрия;
  • дизайн на модерни интелигентни продукти с висока стойност и качество.

образователно-квалификационна степен

„Бакалавър“
редовно и задочно обучение

образователно-квалификационна степен

„Магистър“
редовно и задочно обучение

образователно-квалификационна степен

„Магистър“
редовно и задочно обучение

СПЕЦИАЛНОСТ

 „Полимерно инженерство

 Специализиращ блок

Технологичен дизайн на текстила и кожите“

СПЕЦИАЛНОСТ

Текстил, кожи и изделия от тях“

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

“Медицински текстил”

 

 

 

Включва изучаването на химични и биотехнологични процеси при производството на текстил и кожи; дизайн на изделия с функционални потребителски свойства: багрене, печатане, антимикробност, лесна поддръжка, негоримост и др.; компютърно проектиране на обувни и текстилни изделия с CAD-CAM системи; получаване и охарактеризиране на биокомпозитни материали с приложение в медицината и козметиката; рециклиране и оползотворяване на отпадъците от производствата и тяхното потребление.

Изучават се: дисциплини, свързани с теоретичните основи на всички етапи от технологичните процеси за производство на текстил, кожи и изделия от тях, специфични материали и съвременни обработки на текстил и кожи, методите за модифициране на колагенови и кератинови продукти; усвояват се принципите и автоматизираните методи за проектиране на изделия с помощта на CAD-CAM системи и производствените процеси.

 

 

Обучението е интердисциплинарно и комбинира текстилната технология с различни други технологии, при обработката и получаването на разнообразни материали и продукти, съобразено с изискванията на медицинската практика. Получените знания и умения позволяват на студентите да проектират, изработват и оценяват новите и иновативни медицински текстилни изделия.

 

 

 

 
  Докторски специалности  

 

 

  • Химична технология на влакнестите материали
  • Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества
  • Технология на обувното производство
 
Студентите и докторантите имат възможност да се запознаят с актуалните действащи български и международни стандарти (БДС и ISO) и да участват в разработването на уникални методики за изпитване за безопасност на текстилни материали, в т.ч. детски играчки. Изпълняват се изследвания по над 150 физико-химични, физико-механични и екологични показатели. Лабораторията активно участва в практическото обучение на студентите и докторантите. Също така членовете на катедрата и лабораторията разработват нови вътрешно лабораторни методики за изследване безопасността на текстилните изделия.

Информационна брошура >>>

За контакт:

Химикотехнологичен и металургичен университет София, България

Факултет по химични технологии, Катедра „Текстил и кожи“

бул. „Св. Климент Охридски“ № 8            

1756 София, България

сграда А, ет.3, ст.306                  dgrabcheva@uctm.edu

тел.: (+359 2) 8163 266 

моб. тел.: (+359) 886 968 052

www.uctm.edu

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©