Изберете специалност “Мода” в ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Целта на обучението в специалност “Мода” е студентите да получат общотеоретична и практическа подготовка по история на костюма, модата, изобразителното изкуство, да усвоят основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, изящното и приложно изкуство, да се запознаят с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на: теоретични знания и култура в областта на модата.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Проектиране на съвременно облекло, художествената обработка на материалите (декорация, десениране, и др.), конструиране и познания в областта на сценичния, и фолклорният костюм, маркетинг и реклама в модния дизайн. Отлични условия за обучение и творчество. Кариера и бъдещи образователни възможности. Университета предлага отлична материална база за обучение на студентите.Курсът на обучение: 4 години

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Завършилите специалност “Мода” могат да се реализират като: художници-дизайнери. Тази подготовката им позволява също да се реализират като хдожници в областта на приложните изкуства и рекламния и графичен дизайн на модата. По-задълбочени знания в тези направления, студентите биха могли да получат в по-нататъшната си подготовка в магистърската степен.

Основната цел на магистърската програма е да подготви специалисти в областта на графичният и рекламен дизайн в модата. В тази степен на обучение студентите задълбочават и разширяват знанията си, уменията си и компетенциите си за приложната графика и рекламеня дизайн. Усвояват компютърни технологии за визуална реклама, развиват артистичните си способности за проектиране, изработка и презентация на модни колекции.

 

Информацията е от катедра “Изобразително изкуство”, ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград