новини

Млади таланти в модата

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Да се предостави възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии.
 2. Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда.
 3. Да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, прилагане на творчество и решаване на практически задания в конкретна ситуация.
 4. Да се стимулира реализирането на контакти и партньорство между ученици и учители от професионални гимназии от съответното професионално направление в различни региони от страната за популяризиране и утвърждаване на положителни практики в осъществяването на професионалното образование и обучение.
 5. Да се приобщават социалните партньори към проблемите на професионалното образование и обучение за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците за реализация в конкретни предприятия, отпускане на стипендии на обучаващите и сключване на договори със завършващите.
 6. Да се мотивира участието на учениците в осъществяване на междуучилищно сътрудничество, съревнование и изява на професионално-личностни качества: комуникативност, трудова дисциплина, работа в екип, професионална етика.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от средните училища в Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло.

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг – училищен. Срок на провеждане – до 11.03.2022 година
 2. Втори кръг – национален. Срок на провеждане – 13-15.04.2022 година.

Училище домакин – Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Училищен кръг

Училищния кръг на състезанието се провежда в две категории:

Категория 1: „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на модел с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдеще време“, по зададен шаблон (Приложение 1) във формат А3 на офсетов картон (кадастрон). Техника – цветни моливи.

! Запазете мащаба на фигурата при прехвърлянето на офсетов картон (кадастрон).

Категория 2: „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба – от памучен плат и от сатен, като състезателните варианти са представени в Приложение 2.

Учениците се състезават индивидуално, като могат да кандидатстват само в една от двете категории. Спечелилите първо място в двете категории кандидатстват за участие в националния кръг на състезанието.

 1. Национален кръг

Националния кръг на състезанието се провежда в три категории:

Категория 1: „Модно ревю“ на тема „Минало в бъдеще време“ – представяне на изработен модел, спечелил първо място в категория „Художествено скица“.

Моделите се състезават за отборна награда, която се присъжда на училището.

Категория 2: „Художествена скица“ – представяне на художествена скица на модел с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдеще време“.

Категория „Сръчни ръце“ – изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба – от памучен плат и от сатен.

Наградите в категория 2 и категория 3 са индивидуални.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ

Категория 1: „Модно ревю“ – представяне на младежки модел с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдеще време“ – надникнете в бъдещето, за да разберете миналото.

Няма ограничение в използваните материали и аксесоари.

Категория 2: „Художествена скица“ – скицата, спечелила първо място на училищния кръг трябва да бъде изработена с цветни моливи, на офсетов картон (кадастрон), формат А3, по шаблоните от Приложение 1. По нея не трябва да има никакви надписи, поради анонимността на конкурса.

Художествени скици, които не отговарят на изискванията ще бъдат дисквалифицирани.

Категория 3: „Сръчни ръце“ – в деня преди състезанието, на учениците, които ще се състезават в тази категория се осигурява достъп до шевната работилница и време за тренировъчни упражнения с шевните машини. Провежда се инструктаж за здравословни и безопасни условия на работа и се определя работното място на всеки ученик. Непосредствено преди старта на състезанието се теглят на лотариен принцип два варианта на външно-пришит джоб съответно от памучен плат и от сатен. Билетите се изготвят от училището-домакин и съдържат вариантите на джоб в готов вид, представени в Приложение 2.

След изтеглянето на състезателните варианти, учениците получават необходимите материали, от които скрояват и ушиват джобовете.

Нормовремето за скрояване и ушиване на един джоб е 12 минути.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

В националния кръг участват 3-ма ученици в един отбор – един модел за участие в категория „Модно ревю“ и учениците, заели първо място в категориите „Художествена скица“ и „Сръчни ръце“.

Директорите на училището изпращат в Министерството на образованието и науката на e-mail: f.todorova@mon.bg, най-късно до 16.03.2022 г. портфолио, което задължително съдържа:

 • Файл 1: Титулна страница – на MS Word, която съдържа следната информация:
 • Лого на училището;
 • Вид на състезанието: Национално състезание „Млади таланти в модата” – изписва се с главни букви, bold и центрирано, с размер на шрифта Times New Roman 20 pt;
 • Тема „Минало в бъдеще време“
 • Данни за отбора – трите имена на учениците се изписват по следния начин:
 • ... име презиме и фамилия……………….. категория „Модно ревю“
 • име презиме и фамилия……….. категория „Художествена скица“
 • ..име презиме и фамилия……………… категория „Сръчни ръце“
 • данни за ръководителя на отбора – трите имена, телeфон, e-mail – изписват се с главни букви, bold и подравнени вляво, с размер на шрифта Times New Roman 14 P

Файл 2: Описание на идейния проект на MS Word.

Файл 3: Сканирана художествена скица на модела по зададените шаблони (Приложение 1).

Проектите, получени след определения срок не се разглеждат.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Училищен кръг
 • Директорът на училището организира провеждането на училищния кръг, като назначава със заповед тричленна комисия за организация и оценяване на резултатите и определя функциите им.
 • Препоръчва се за комисиите да бъдат определяни изявени и с дългогодишен опит учители – специалисти в съответната професионална област, представители на предприятията, с които училищата са в традиционни договорни отношения, представители на социалните партньори – браншови организации, организации на работодателите.
 • Регионалните управления на образованието координират и контролират дейностите по организирането, провеждането и финансирането на училищния кръг на състезанието.
 • За участие в националния кръг се определят участниците, заели първо в категория „Художествена скица“ и категория „Сръчни ръце“ и един модел за участие в модното ревю.

Комисия, съставена от специалисти и експерти в областта на проектирането, моделирането и производството на облекло, оценява изпратените в Министерството на образованието и науката проекти, при спазване на принципа на анонимност и определя 15 от тях по критерии, определени в т. VIII. Система за оценяване за участие в националното състезание.

Списък на отборите, класирани на националния кръг ще бъдат публикувани на сайта на МОН до 18 март 2022 година.

 1. Национален кръг

За националния кръг класираните отбори носят изработените състезателни модели и художествени скици. Материалите за категория 3 „Сръчни ръце“ се осигуряват от МОН. Работно място на всеки ученик се осигурява от училището-домакин.

Цялостната организация на националното състезание се осъществява от дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката и училището-домакин.

Всеки отбор на националното състезание се представя с трима ученици (по един за всяка категория).

 • За всяко нарушение на установения ред за провеждане на състезанието комисията санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения той може да бъде отстранен от по-нататъшно участие.
 • Начинът и редът за санкциониране се определят от комисията за оценяване и се съобщават преди състезанието.
 • За резултатите от състезанието се съставя протокол, изготвен и подписан от комисията за оценяване.
 • Класираните състезатели на първите три места и техните ръководители се награждават и резултатите от състезанието се разгласяват по подходящ начин в медиите.
 • Оценяването на състезателните модели се осъществява от тричленна независима комисия за оценяване, съставена от специалисти и експерти в областта на проектирането, моделирането и производството на облекло.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Категория 1: „Модно ревю“: Системата на оценяване е точкова. Максималният брой точки е 100. Максимален брой точки се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки критерий.

Председателят и всеки член на комисията за националния кръг оценява самостоятелно и попълва чек-лист за оценка – таблица 1, в която вписват определения брой точки. Резултатите се попълват в протокол за общата оценка и класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от членовете на комисията за оценяване.

За определяне на отборното класиране се взема предвид сборът на точките от всички оценители. Максимален брой точки – 300 (тричленна комисия).

Отборното класиране се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

Наградите на училищата се връчват на ръководителя на отбора от председателя на журито.

Категория 1“Модно ревю“: Чек-лист за оценка на отбор №………….

Оценител:……………………………………………………….

Критерии

Максимален брой точки

Получен брой точки

Съответствие с темата

min 0 max 10

 

Оригиналност на дизайна

min 0 max 20

 

Атрактивно представяне

min 0 max 20

 

Качество на изработване

min 0 max 50

 

Брой точки, отнети за нарушение на установения ред за провеждане на състезанието

max (-10)

 

Таблица 1

 

Категория 2: „Художествена скица“: Системата на оценяване е точкова. Максималният брой точки е 100. Максимален брой точки се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки критерий.

Председателят и всеки член на комисията за националния кръг оценява самостоятелно и попълва чек-лист за оценка – таблица 2, в която вписват определения брой точки. Резултатите се попълват в протокол за общата оценка и класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от членовете на комисията за оценяване.

За определяне на отборното класиране се взема предвид сборът на точките от всички оценители. Максимален брой точки – 300 (тричленна комисия).

Отборното класиране се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

Наградите на училищата се връчват на ръководителя на отбора от председателя на журито.

Категория 2: Художествена скица: Чек-лист за оценка на отбор №……

Оценител:……………………………………………………….

Критерии за оценка на художествената скица

Максимален брой точки

Получен брой точки

Съответствие на модела със зададената тема

min 0

 

 

 

max 20

 

Правилно композиционно решение на поставената задача

min 0 max 20

 

Оригиналност на идеята

min 0 max 20

 

Завършеност на рисунката

min 0 max 20

 

Изразителност на рисунката

min 0 max 20

 

Таблица 2

 

Категория 3 „Сръчни ръце“: Чек-лист за оценка

Оценител:……………………………………………………….

Състезател №…………………………………..

Критерии за оценка на практическото изпълнение

Поставя се знак v ако критерият е покрит

1. Джоба в готов вид е със зададените размери

 

 

 

2. Джоба в готов вид не е провиснал, набран или усукан

 

 

3. Машинните шевове са изработени съобразно изискванията за успоредност и равномерност

 

 

 

4. Спазени са изискванията за широчина на шевовете

 

 

5. Ъглите на джоба са оформени правилно (без удебеления и без прекъсване на шева)

 

 

6. Отвор на джоба – подлепен без видими дефекти

 

 

7. Резервите на джоба са скрити в шева

 

 

8. Отвор на джоба – обработен според изискванията за успоредност и равномерност

 

 

9. Има укрепителен шев (затяжки) в най-натоварените зони

 

 

10. Изработва джоба в рамките на определеното нормовреме (12 минути) Отчита се и се записва точното време за изработване на джоба, като по този критерий се определя най-бързия състезател

 

..m

in

11. Работи като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 

12. Работи напълно самостоятелно

 

 

Всеки критерий се оценява с „да“, ако е покрит или „не“ ако не е покрит.

Максимален брой точки за всеки джоб – 9 точки

VIII. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. Министерството на образованието и науката осигурява:
 • Цялостната организация, координация и контрол на състезанието съвместно с училището-домакин;
 • Финансовите средства за:
 • храна и нощувки на състезателите;
 • грамоти за участие на всеки състезател и на всеки ръководител;
 • награден фонд – за индивидуалното и за училищното класиране от първо до трето място;
 • материали, инструменти и други консумативи, необходими за провеждането на състезанието.
 1. Партньорите (работодатели, браншови организации, медии и др.) под формата на дарение осигуряват:
 • Награден фонд – морални, материални награди (предметни, сертификати и др.);
 • Фирмени информационни и рекламни материали.
 1. Професионалните гимназии осигуряват:
 • Необходимите средства/материали за изработване на моделите чрез фирми спонсори;
 • Финансовите средства за командировъчни на ръководителите на отборите;
 • Участието на регионални администрации и работодатели партньори;
 • Популяризирането чрез сайтовете на училищата и чрез регионалните медии на ученическия кръг на състезанието и участието на съответното училище и националното състезание в цялост.
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©